ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการกำหนดมาตรการ กลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลสนามชัยเขต

  1. การตอบสนอง
  2. คู่มือรับเรื่องร้องเรียน
  3. ช่องทางร้องเรียน
  4. รายงานสรุป

  การลงทะเบียนผู้ค้าและการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. การลงทะเบียนผู้ค้า
  2. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  3. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่__edit
  4. การบันทึกข้อมูลในระบบ+e-catalog
  5. หลักเกณฑ์วิธีการ+และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

กรมบัญชีกลาง ยกเลิกสแกนนิ้วใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทนได้ทันที ดีเดย์ 4 พ.ค.นี้