ร้องทุกข์

หรือช่องทางร้องเรียนผ่าน FACEBOOK

https://www.facebook.com/sanamchai.hospital