ประวัติความเป็นมา

  ริเริ่มที่จะสร้างโรงพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยคุณเทียม แซ่โค้ว และ คุณสีฟ้า แซ่โค้ว ได้เป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้กับทางราชการเพื่อสร้าง “โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ” จากนั้น “โรงพยาบาลสนามชัยเขต” จึงก่อกำเนิดขึ้นปี พ.ศ. 2529 – 2539 ช่วงก่อร่างสร้างตัว ต้องช่วยกันบุกเบิกทุกอย่าง ไม่มีระบบสาธารณูปโภคใดๆเลย ยกเว้นระบบไฟฟ้า ทางเข้าสู่ตัวอำเภอเป็นถนนลูกรัง ขาดแคลนทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เวชภัณฑ์ ขาดแคลนทั้งเตียงผู้ป่วย อาหารผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลต้องไปขอความอนุเคราะห์จากท่านประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ โรงสีคุณนิกร จันธรรมาพิทักษ์ และชมรมผู้เลี้ยงไก่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนค่าอาหารข้าวสารและไข่ไก่ให้แก่ผู้ป่วย การเดินทางจากบ้านผู้ป่วยมาโรงพยาบาลลำบากมาก ส่วนใหญ่มีรถโดยสารวันละ 1 เที่ยว บางชุมชนก็ไม่มีรถโดยสารเพื่อเข้าสู่ตัวอำเภอวันที่ 11 กันยายน 2530 ได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงอย่างเป็นทางการ
พ.ศ. 2534 อาคารผู้ป่วยในสมบูรณ์ทรัพย์ ได้สร้างแล้วเสร็จ โดยคุณป้าผาด สมบูรณ์ทรัพย์ เป็นผู้บริจาคเงินจำนวน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) และโรงพยาบาลได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ได้สร้างอาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง และอาคารผู้ป่วยในอีก 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2536 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง สร้างอาคารต่างๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งได้รับการจัดสรรบุคลากรตามสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาสมองไหล (บุคลากรใช้ทุนครบก็ขอย้าย)ช่วงของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. 2540 – จนถึงปัจจุบันเริ่มมีแพทย์เฉพาะทางมาใช้ทุน และเป็นบรรยากาศของการการพัฒนาโรงพยาบาล โดยใช้ระบบคุณภาพที่มีการรับรองมาตรฐานได้แก่ระบบ 5ส. ระบบ HA ระบบ HPH และระบบ HNQA ซึ่งทางโรงพยาบาลของเรามีความมุ่งหมั่นที่จะใช้กระบวนการคุณภาพในการวางรากฐานมาพัฒนาโรงพยาบาล และปี พ.ศ. 2544 โรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นโอกาสที่ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจของประชาชนโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 โซน ทีมที่ดูแลประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาจากโรงพยาบาลจนถึงบ้านอย่างต่อเนื่องโดยมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับ รพ.สต. รวมทั้งแก้ไขปัญหาบุคลากรขาดแคลนโดยส่งคนในพื้นที่ไปเรียนด้านสาธารณสุขตามสาขาต่างๆ จนทำให้ปัจจุบันอำเภอสนามชัยเขตสามารถแก้ไข้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร
ปี พ.ศ. 2550 มีผู้บริจาคเรือนพักญาติปราณี สิมะกุลธร เพื่อให้ญาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ใช้ในระหว่างการเฝ้าผู้ป่วย พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลได้อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น 1 หลัง และ พ.ศ. 2552 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลสนามชัยเขตมีแพทย์ครบทั้ง 4 สาขาหลัก อัตราการครองเตียง 106.11% ข้อมูลเฉลี่ยปี 2552 – 2554 มีผู้ป่วยจากอำเภอข้างเคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีบริการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และ แพทย์แผนจีน และเปิดหน่วยบริการทารก NICU แผนอนาคตยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง จัดตั้งหน่วยฟอกไตทางหน้าท้องเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ