ITA 2564

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

1.3 ประกาศ

1.3.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย

2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

2.1.3 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลสนามชัยเขต

2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แผนที่ตั้งหน่วยงาน

2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2.1.9 วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2.6 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที

2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2.8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ภายใน30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 

4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

4.2.1 อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

4.3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

4.3.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.3.3.1 ไตรมาสที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 

4.3.3.1.1 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 1

4.3.3.1.2 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 2

4.3.3.1.3 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 2.1

4.3.3.1.4 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 2.2

4.3.3.1.5 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 2.3

4.3.3.2 ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564 

4.3.3.2.1 ชุดที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

4.3.3.2.2 ชุดที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

4.3.3.2.3 ชุดที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

4.3.3.3 ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 

4.3.3.3.1 ชุดที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

4.3.3.3.2 ชุดที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

4.3.3.4 ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 

4.3.3.4 ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564

4.3.3.4 ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2564

4.3.4 แบบฟอร์มขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.5.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสนามชัยเขต

5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุกๆไตรมาส

EB5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบแล้ว

EB 5.2แสดงแบบ สขร 1 เดือน ตุลาคม 2563

EB 5.2แสดงแบบ สขร 1 เดือน พฤศจิกายน 2563

EB 5.2แสดงแบบ สขร 1 เดือน ธันวาคม 2563

EB 5.2แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

EB 5.2แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

EB 5.2แสดกงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2564

EB 5.2แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2564

EB 5.2แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2564

EB 5.2แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2564

EB 5.2แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2564

EB 5.2แสดงแบบ สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2564

EB 5.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซต์

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

6.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์

7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่

8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

8.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

8.3.1 ไตรมาศ 1ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2564)

8.3.2 ไตรมาศ 3 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 

9.1.2 โครงการ 

9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย

9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10.3 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

10.3.1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 )

10.3.2 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564 )

10.4 ช่องทางการร้องเรียน ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย์ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ

10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

11.2.1 ไตรมาศ2 รายงานสรุปผลการร้องเรียนรอบ 6 เดือน

11.2.1 ไตรมาศ3 รายงานสรุปผลการร้องเรียนรอบ 12 เดือน

11.2.2 ไตรมาส4 รายงานสรุปในเดือนกันยายน 2564

11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

11.3.1 ไตรมาศ2 รายงานสรุปผลการร้องเรียนรอบ 6 เดือน

11.3.2 ไตรมาศ3 รายงานสรุปผลการร้องเรียนรอบ 12 เดือน

11.3.2 ไตรมาส4 รายงานสรุปในเดือนกันยายน 2564

11.4. รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ

11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

11.6 link แสดงหลักฐานจากเวบไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

12.1.2 โครงการ / กิจกรรม 

12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม วางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

12.3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม ในการดำเนินการ 

12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 

12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

12.5.1 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฯ เครือข่ายสุขภาพอำเภอสนามชัยเขต ปี 2564

12.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

12.6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

13.2 ประกาศโรงพยาบาลสนามชัยเขต มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ 2564

13.2.1 คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

13.3 หนังสือแจ้งเวียนภายในโรงพยาบาลสนามชัยเขต

13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

13.5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตาม

14.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตาม

15.5 การขอขึ้นเวป

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และขออนุญาตนำเผยแพร่

16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลสนามชัยเขต

16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

16.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตโรงพยาบาลสนามชัยเขต

16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปีงบประมาณ 2564

17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564

17.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานฯ

18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน

18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 12 เดือน

18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

18.2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.1.1 บันทึกเชิญประชุมเรื่องการวิเคราะห์ความ

19.2 ประกาศ

19.2.1 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

21.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

21.1.2 โครงการ

21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

21.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซต์

21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

21.5.1 สรุปกิจกรรมประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับ

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

22.1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ

22.1.2 โครงการารชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

22.2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต

22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

22.4 รายงานผลการจัดโครงการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

22.5 ภาพกิจกรรมการจัดโครงการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

22.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …”

23.1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ชมรม STRONG เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต”จิตพอเพียงต้านทุจริต”

23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต”จิตพอเพียงต้านทุจริต”

23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต”จิตพอเพียงต้านทุจริต”

23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต”จิตพอเพียงต้านทุจริต”

23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน

24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลสนามชัยเขต

24.3.2มาตรการป้องกันการล่วงละเมิดฯ

24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

24.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ